Skattepunkten AB är ett konsultföretag med verksamhetsområdena skatter och socialavgifter. Vi arbetar för att kunden skall få så låg skatt som möjligt. Samtidigt är vi noga med att allt vi arbetar med skall vara lagligt. Alla dokument skall kunna visas upp för berörda myndigheter oavsett om de är i pappersform eller i digital form. Det ingår också i filosofin att vi aldrig uttalar oss om upptäcktsrisker. Våra skattekonsulter har mer erfarenhet än de flesta. Alla är seniorer med 30 - 40 års erfarenhet eller mer. Företaget är medlem i MSI Global Alliance och i ETL European Tax and Law. Genom dessa medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i omkring 100 länder. Våra kunder finns över hela världen. Många av dem träffar vi aldrig. Vi arbetar då endast med telefon och mejl. Framför allt arbetar vi med små och medelstora företag samt privatpersoner. Vi samarbetar också gärna med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare för att ge våra kunder fullständig service. Arvode debiteras i regel efter nedlagd tid. Våra timarvoden ligger för närvarande mellan 1600 och 1950 kronor plus moms. Ring oss gärna och hör efter i förväg vad vi tror om tidåtgången för just Ditt ärende. Vi administrerar www.skatter.se, som är en mötesplats för alla som arbetar aktivt med skatter. Vi arbetar med alla slags skattefrågor. Här följer några exempel på problem som vi hjälper till med:

 • Svensk och internationell skatteplanering för små och medelstora företag
 • Flyttningar av fysiska personer in- och ut ur Sverige
 • Internationella bemanningsföretag
 • Internationella koncerner
 • Internprissättning inom koncern
 • 3:12 reglerna
 • Generationsskiften
 • Omstruktureringar
 • Köp och försäljningar av aktier, bolag och fastigheter
 • Bygg- och fastighetsbeskattning
 • Stiftelser och ideella föreningar
 • Skatteprocesser
 • Skatterevisioner
 • Taxeringsrevisioner
 • Omprövningsbeslut
 • Skönstaxeringar
 • Utflyttning av företag från Sverige
 • Flyttning av företag till Sverige
 • Start av företag utomlands
 • Deklarationer
 • Frivilliga rättelser
 • Mervärdesskatt
 • etc.

Våra skattekonsulter är:

Vi driver också en redovisningsbyrå genom vårt systerbolag, Skattepunkten's Office Services AB. Byrån tar redovisningsuppdrag och uppdrag som ombud för mervärdesskatt m.m. Våra priser för redovisningstjänster o.d. är beroende av hur pass avancerade tjänsterna är. Kontakta oss för prisförslag! Vår redovisningskonsult heter:

Om Du klickar på ett namn kommer Du till en presentation av vederbörande.

Clas Ramert

Clas Ramert var under 13 år AB Volvos skattechef. Dessförinnan var han i 11 år verksam med koncernredovisning inom Volvo. Clas är civilekonom. De sammanlagt 24 åren på Volvos huvudkontor gav Clas en bred erfarenhet av finansfrågor med tyngdpunkt på skatterätt. Särskilt arbetade han med svenska och internationella strukturfrågor, internprissättning och skatteprocesser. I sina åligganden som skattechef ingick utöver sedvanliga företagsfrågor att bistå Industriförbundets skattepolitiska avdelning med synpunkter i lagstiftningsärenden. Clas var också Volvos representant i Västsvenska Handelskammarens skatteråd. Sedan 1996 har Clas arbetat som skattekonsult och småföretagare. Därigenom har han fått insikter i de små företagens problem. Han har hållit kurser i skattereglerna för omstruktureringar i näringslivet och arbetsgivarens pensionskostnader i samarbete med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och Institutet för Revisorsutbildning. 2005 startade han sajten skatter.se tillsammans med en dataexpert. Som konsult har Clas arbetat mycket med internationella frågor, t.ex. där svenska entreprenörer driver verksamhet utomlands och vice versa, momsfrågor, utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag (de s.k. 3:12-reglerna), företagsöverlåtelser, omstruktureringar, optionsprogram , ideella föreningar, trossamfund, pensioner, pensionsstiftelser, pensionering i utlandet och allmännyttiga stiftelser. Clas är dessutom ofta ombud för företag och företagare i skatteprocesser. Som exempel på annan verksamhet kan nämnas att Clas är styrelseledamot i flera företag, Mercy Ships Sweden och Göteborgsavdelningen av Full Gospel Business Men's Fellowship International. Clas talar flytande engelska och gör sig förstådd på tyska och franska. Med den bakgrund Clas har, är det naturligt att han särskilt gärna arbetar med svenska och internationella företagsfrågor. Clas är Skattepunktens VD och arbetar omväxlande i Göteborg och Stockholm. Han nås genom vår växel i Göteborg, tel. 031 711 20 70. För att mejla klicka på kontakta oss. Till textens början

Hans Larsson

Hans Larsson har varit verksam i mer än 40 år inom skatteförvaltningen och har med sin långa erfarenhet skaffat sig djupa kunskaper inom det mesta som rör skatter. De sista åren på Skatteverket arbetade han som internationell specialist vid Skatteverkets rättsenhet i Växjö och därefter i Göteborg. I juli 2007 blev Hans skattekonsult hos Skattepunkten AB. Hans specialområde är att reda ut beskattningskonsekvenser för fysiska personer vid deras in- och utflyttningar till och från Sverige. Han arbetar också mycket med att lösa skatteproblem för personer som arbetar internationellt i luften och till havs. Ett annat område som Hans specialiserat sig på är socialförsäkringstillhörigheten som är oerhört väsentlig för den enskildes försäkringsskydd med tillhörande förmåner men som samtidigt givetvis också är viktig för den som är skyldig att betala avgifterna. Hans är insatt i de tre olika regelsystem som kan vara aktuella vid internationellt arbete och som då styr socialtillhörigheten. Hans är en positiv och praktisk person. Hans är placerad i Halmstad men nås genom vår växel i Göteborg, 031 711 20 70. För att mejla klicka på kontakta oss. Till textens början

Ronnie Peterson

Ronnie Peterson har 40 års erfarenhet som skatteexpert, huvudsakligen inom offentlig sektor. Först som statlig skatterevisor för att sedan arbeta som kommunal taxeringsrevisor åt Stockholms stad under tio år, när kommuner hade egen beskattningsrätt för juridiska personer. Efter uppdrag som skattechef för Vattenfall, var Ronnie Peterson skattesakkunnig hos Sveriges Kommuner och Landsting fram till 2008 och därefter har han arbetat som skattekonsult. Åren 1995-2010 var Ronnie Peterson ordinarie ledamot i Skatterättsnämndens avdelning för indirekt beskattning. Han har även haft uppdrag åt finansdepartementet i olika skattetekniska utredningar och under 25 års tid ansvarat för kommunsektorns remisshantering inom skatteområdet. Ronnies specialområde är främst mervärdesskatt, andra indirekta skatter och fastighetsbeskattning. Han behärskar även företags- och personbeskattningsfrågor samt sociala avgifter. Ronnie är en kreativ person som söker praktiska lösningar. Ronnie är placerad i Stockholm men nås genom vår växel i Göteborg, 031 711 20 70. För att mejla klicka på kontakta oss. Till textens början

Kaj Rask

Kaj Rask har under ca 40 år varit verksam inom skatteförvaltningen. Först som skatterevisor, därefter som processförare och slutligen som expert hos Riksskatteverket och vid Rättsavdelningen på Skatteverkets huvudkontor. Kaj är fil. kand. och master i skatte- och bolagsrätt och har gedigen kunskap om inkomstbeskattning i allmänhet och företagsbeskattning i synnerhet. I augusti 2011 blev han skattekonsult hos Skattepunkten AB med inriktning på svensk och internationell företagsbeskattning. Med rötterna i västra Småland finns ett starkt engagemang för småföretagare och deras skatteproblem. Kaj är placerad i Halmstad men nås genom vår växel i Göteborg, 031 711 20 70. För att mejla klicka på kontakta oss. Till textens början

John Knutsson

John är jur. kand. med specialinriktning på skatterätt. De första tre åren efter examen drev John en egen juristfirma och sysslade huvudsakligen med avtalsrätt och entreprenadrätt. Därefter arbetade han en tid som säljare med framgång. Vid sidan av arbetet har han studerat retorik. På fritiden ägnar sig John inte åt tv tittande, utan lyssnar dagligen på amerikanska inspiratörer inom affärsstrategi och psykologi. Kvällarna brukar i övrigt vara fyllda av dans, opera och kampsport. Numera arbetar John heltid med det han brinner för i den civila världen - skatterätt, bokföring och marknadsföring. John började på Skattepunkten 2016 och bor i Malmö. För att mejla klicka på kontakta oss. Till textens början

Christina Bengtsdotter

Christina Bengtsdotter är redovisningskonsult och civilekonom. Hon har också en fil.mag. inom Handelsrätt. Christina har arbetat inom ett brett spektra av branscher och yrken. För att nämna några, som förekom innan de högre studierna, så har hon varit turnébusschaufför, ridinstruktör, brevbärare och bartender. Med denna bakgrund har Christina förståelse för många branschers grundverksamheter. Efter avslutade studier har arbetena funnits inom ekonomi och juridik. Arbetsuppgifterna har innefattat traditionella ekonomiuppgifter såsom löpande redovisning, månadsavstämningar och fakturering samt skattedeklarationer och periodsammanställningar av utländsk moms, bokslut och koncernavstämningar. Förutom det har Christina också arbetat som controller mot anläggningsansvarig tekniker hos E.ON Vattenkraft. Då innehöll arbetsuppgifterna projektuppföljning, avvikelseanalyser, efteranalys vid avvikelser mot budget på färdigställda projekt, kostnadsuppföljning löpande drift och underhåll på stationerna samt prognoser. Christina har också arbetat som ekonomikonsult där bland annat ett uppdrag hos SCA innefattade att kvalitetssäkra rapporter i redovisningssystemet och kontroll av kostnader kopplade till produktion. Christina har 2014 knutits till Skattepunkten´s Office Services som redovisningskonsult. Hon är också momsombud. Christina talar flytande engelska. Christina är placerad i Sundsvall men nås genom vår växel i Göteborg, 031 711 20 70. För att mejla klicka på Kontakta oss. Till textens början

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Swedish