1. Definitioner

Nedan kallar vi kunden för "Du" och Skattepunkten AB respektive Skattepunkten Office Services AB för "vi" (med avledningar Din, vår etc.)

2. Lämnad information

Vi är beroende av den information Du förser oss med för att kunna ge goda råd. Du måste därför vara noga med att alla uppgifter Du ger oss är fullständiga och korrekta. 

3. Sekretessregler

Vi kommer att behandla den information vi får från Dig konfidentiellt i den mån vi inte blir tvingade till annat pga. lag.

4. Arvodering

4.1 Våra arvoden för skatterådgivning varierar för närvarande mellan 1600 och 1950 kr per timma plus mervärdesskatt beroende på vilken konsult som arbetar med Ditt ärende. För redovisningsuppdrag o.d. är vårt arvode 700 kr per timma. För bolagsbildning gäller särskild prislista.

4.2 Resekostnader o.d. plus mervärdesskatt tillkommer i förekommande fall.

5. Betalningsvillkor

5.1 Vi fakturerar i början av varje månad för den gångna månadens arbete. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

5.2 Vid försenad betalning förbehåller vi oss rätten att debitera sedvanlig dröjsmålsränta samt att avvakta med ytterligare rådgivning tills vi fått betalt. Dessa betalningsvillkor gäller under förutsättning av att inget annat överenskommits i ett särskilt fall.

6. Rådgivningens exklusivitet

De meddelanden och pm vi tar fram åt Dig får Du bara använda för eget bruk. Du får inte sprida dem till andra utan vårt skriftliga medgivande.

7. Ansvar

7.1 Vi kommer att göra vårt bästa för att ge Dig råd och biträde baserade på hur vi uppfattat sakförhållandena samt vår uppfattning av gällande lag och praxis. Skattereglernas komplexitet gör det dock omöjligt att garantera visst skattemässigt utfall. Ett råd kan också bli felaktigt av andra orsaker. 

7.2 Skulle det kunna göras sannolikt att vi varit oaktsamma i vår rådgivning eller vårt biträde, kan vi återbetala vad vi fakturerat beträffande ärendet i fråga men aldrig mer oavsett vad som inträffat.

8. Intressekonflikter

Vi har många klienter och det kan uppkomma intressekonflikter. Vad vi vet har vi för närvarande inga klienter med intressen som skulle strida mot Dina på ett sådant sätt att vi skulle kunna anses komma i en intressekonflikt, när vi ger Dig skatteråd eller biträde i skatteärenden. Skulle senare uppdagas att det finns en sådan konflikt, förbehåller vi oss rätten att avsluta uppdraget med Dig.

9. Olaglig skatteplanering

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta uppdraget om Du skulle uppmana oss att bistå med något som är olagligt. Du skall också vara medveten om att vi aldrig uttalar oss om upptäcktsrisker.

10. Tillämplig lag och jurisdiktion

Skulle tvist uppstå beträffande detta avtal, skall den prövas i svensk domstol och enligt svensk lag.

 

Swedish