Våra villkor


1. Definitioner

Nedan kallar vi kunden för "Du" och Skattepunkten AB respektive Skattepunkten Office Services AB för "vi" (med avledningar Din, vår etc.)

2. Lämnad information

Vi är beroende av den information Du förser oss med för att kunna ge goda råd. Du måste därför vara noga med att alla uppgifter Du ger oss är fullständiga och korrekta. 

3. Sekretessregler

Vi kommer att behandla den information vi får från Dig konfidentiellt i den mån vi inte blir tvingade till annat pga. lag.

4. Arvodering

4.1 Vårt arvode för skatterådgivning är 2550 kr per timme. Om kunden är ett företag eller en företagare hemmahörande i Sverige eller annat EU-land tillkommer svensk mervärdesskatt, om lagen så kräver. För privatpersoner hemmahörande i Sverige eller annat EU-land gäller 2550 kr per timme inklusive svensk mervärdesskatt. För deklarationer har vi ett minimipris motsvarande en timma. För stora uppdrag kan vi göra särskilda överenskommelser.

För löpande redovisningstjänster är vårt arvode 840 kr och för avancerade redovisningstjänster (t ex. bokslutsarbete) 1500 kr per timma - i båda fallen plus moms.

För elektronisk skattedeklaration och periodisk sammanställning debiteras minst en timme à 840 kr plus moms, om lagen så kräver.

För tjänster relaterade till ID06 är vårt arvode 3300 SEK för ID06 företagsregistrering och 1500 SEK per ID06 kort. I båda fallen tillkommer svensk moms, om lagen så kräver.

För SINK ansökan är vårt arvode 1500 SEK per ansökan plus moms, om lagen så kräver.

4.2 Om vi under en hel månad har debiterbar tid avseende Dig motsvarande mindre än en timma, debiterar vi ändå för en timma på månadsfakturan.

4.3 Fakturaavgiften per faktura är 88 kr. Resekostnader och dylikt plus eventuell mervärdesskatt tillkommer i förekommande fall.

4.4 Dessa arvoden gäller om inte annat överenskommits.

5. Betalningsvillkor

5.1 Vi fakturerar i början av varje månad för den gångna månadens arbete. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

5.2 Vid försenad betalning förbehåller vi oss rätten att debitera sedvanlig dröjsmålsränta (Riksbankens referensränta plus 8%), samt att avvakta med ytterligare arbete tills vi fått betalt. För privatpersoner tillkommer en påminnelseavgift (60 SEK). För företagskunder tillkommer istället en förseningsavgift (450 SEK). Dessa betalningsvillkor gäller under förutsättning av att inget annat överenskommits i ett särskilt fall.


6. Rådgivningens exklusivitet

De meddelanden och pm vi tar fram åt Dig är avsedda för eget bruk. Du får inte sprida dem till andra mot betalning.

7. Ansvar

7.1 Vi kommer att göra vårt bästa för att ge Dig råd och biträde baserade på hur vi uppfattat sakförhållandena samt vår uppfattning av gällande lag och praxis. Skattereglernas komplexitet gör det dock omöjligt att garantera visst skattemässigt utfall. Ett råd kan också bli felaktigt av andra orsaker. 

7.2 Skulle det kunna göras sannolikt att vi varit oaktsamma i vår rådgivning eller vårt biträde, kan vi återbetala vad vi fakturerat beträffande ärendet i fråga men aldrig mer oavsett vad som inträffat.

8. Intressekonflikter

Vi har många klienter och det kan uppkomma intressekonflikter. Skulle det uppdagas att vi har andra klienter med intressen som skulle strida mot Dina på ett sådant sätt att vi skulle kunna anses komma i en intressekonflikt, när vi ger Dig skatteråd eller biträde, förbehåller vi oss rätten att avsluta uppdraget med Dig.

9. Olaglig skatteplanering

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta uppdraget om Du skulle uppmana oss att bistå med något som är olagligt. Du skall också vara medveten om att vi aldrig uttalar oss om upptäcktsrisker.

10. Tillämplig lag och jurisdiktion

Skulle tvist uppstå beträffande detta avtal, skall den prövas i svensk domstol och enligt svensk lag.