Omprövningsbeslut från Skatteverket

Om en deklaration blir godkänd, meddelas vanligen inget särskilt beslut men rent juridisk är en godkänd deklaration ett beslut. Man brukar kalla det för ett grundbeslut.

Ett grundbeslut kan dock ändras och då kallas det ändrade beslutet för omprövningsbeslut. Om Du är missnöjd med ett omprövningsbeslut, hjälper vi Dig gärna med att argumentera för en ändring av beslutet.

Du kan begära ytterligare omprövningar av ett omprövningsbeslut upp till 6 år efter utgången av det aktuella inkomståret. Du kan också överklaga beslutet hos förvaltningsrätten inom samma tidsram. I sistnämnda fall blir det då en skatteprocess.

Vi hjälper Dig gärna med att begära omprövning, alternativt att överklaga ett omprövningsbeslut.

Ring oss VISA TELEFONNUMMER eller skicka in vårt kontaktformulär

Vi har kontakter över hela världen. Vi är medlemmar i ETL European Tax and Law. Genom detta medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i 48 länder. Vi samarbetar också med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare.

I de fall ett skattejuridiskt ämne bör behandlas av en skattejurist i ett annat land, ordnar vi med kontakterna mellan vår klient och den utländska skattekonsultbyrån.